Công Nghệ

de kiem tra 1 tiet cn 12 – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.54 KB, 3 trang )

kiểm tra 45 phút
Môn: Công nghệ 12
Họ và tên:

Lớp12A

I- Trắc nghiệm: ( 3 điểm ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc phơng án lựa chọn mà em cho là
đúng:
Câu1: (0,25đ). Loại tụ điện cần đợc mắc đúng cực tính là:
A. Tụ giấy B.Tụ sứ
C. Tụ hóa D. Tụ dầu
Câu2: (0,25đ). Linh kiện điện tử có 2 lớp tiếp giáp P-N là:
A.Tirixto B. Tranzito
C. Triac D. Diac
Câu 3: (0,25 đ). Loại tụ điện có thể thay đổi đợc điện dung l :
A. Tụ xoay B. Tụ sứ
C. Tụ hóa D. Tụ dầu
Câu 4: (0,25 đ). Trong mạch điện, điện trở có công dụng là:
A. Phân chia điện áp trong mạch.
B. Điều chỉnh dòng đện trong mạch.
C. Khống chế dòng điện trong mạch
D. Phân chia điện áp và hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện trong mạch.
Câu 5: (0,25 đ). Mạch điện tử gồm có các linh kiện:
a. Linh kiện bán dẫn. b. Linh kiện thụ động.
c. Linh kiện tích cực. d. Linh kiện thụ động và tích cực
Câu 6: (0,25 đ). Tranzito loại P-N-P cho dòng điện đi từ cực:
a. C sang E. b. E sang C.
c. B sang E. D. B sang C
Câu7: (0,25 đ), Hệ số phẩm chất (Q) đặc trng cho tổn hao năng lợng trong:
A. Cuộn cảm B. Tụ điện
C. Điện trở D. Điôt

Câu 8: (0,25 đ). Trên một tụ điện có ghi 160V- 100
à
F. Các thông số này cho ta biết điều gì ?
A. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện.
B. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện.
C. Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện.
D. Điện áp đánh thủng và dung lợng của tụ điện.
Câu 9: (0,5 đ). Để thay đổi độ rộng của xung trong mạch xung đa hài thì phải thay đổi:
a. Điện áp cấp vào. b. Tranzito.
c.Trị số điện trở và tụ điện. d. Tất cả đều đúng.
Câu10: (0,5 đ). Trong các kí hiệu sau, kí hiệu nào là Triac?
II- Tự luận:
Câu 1: (1đ) Tại sao cuộn cảm lại chặn đợc dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua ?
Câu 2: (3đ) Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lu cầu ?
Câu 3: (3đ) Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lu cầu với điện áp tải 5V, dòng điện tải 0,2A ;
sụt áp trên mỗi điốt bằng 0,75V ; điện áp nguồn 220V.
a b c d
Mã đề
01
kiểm tra 45 phút
Môn: Công nghệ 12
Họ và tên:
..
Lớp12A

I- Trắc nghiệm: ( 3 điểm ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc phơng án lựa chọn mà em cho là
đúng:
Câu1: (0,25đ). Mạch khuếch đại dùng linh kiện nào sau đây để làm lớn tính hiệu.
A. OA B. Điôt
C. Điện trở D. Tụ điện

Câu 2: (0,25đ). Mạch điện tử gồm có các linh kiện:
a. Linh kiện bán dẫn. b. Linh kiện thụ động.
c. Linh kiện tích cực. d. Linh kiện thụ động và tích cực.
Câu 3: (0,25đ). Một điện trở có các vòng màu đỏ, đỏ, nâu và ngân nhũ sẽ có giá trị nào?
a. R= 2220 20%. b. R = 220 5%.
c. R= 220 10%. d. R = 222 10%.
Câu 4: (0,25 đ). Tranzito có mấy lớp tiếp giáp P-N:
A. 1 lớp B. 2 lớp
C. 3 lớp D. 4 lớp
Câu 5: (0,25 đ). Cuộn cảm đợc phân thành mấy loại:
A. 2 loại B. 3 loại
C. 4 loại D. 5 loại
Câu 6: (0,25 đ). Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có:
A. 2 loại mạch. B. 3 loại mạch.
C. 4 loại mạch. D. 5 loại mạch.
Câu 7: (0,25 đ) Tranzito loại N – P – N cho dòng điện đi từ cực:
A. C sang E B. E sang C
C. B sang E D. B sang C
Câu8: (0,25 đ). Chức năng của mạch chỉnh lu là:
A. ổn định dòng điện và điện áp một chiều.
B. ổn định điện áp xoay chiều.
C. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
D. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều .
Câu9: (0,5 đ). Trixto có mấy lớp tiếp giáp P-N:
A. 1 lớp tiếp giáp. B. 2 lớp tiếp giáp.
C. 3 lớp tiếp giáp. D. 4 lớp tiếp giáp.
Câu 10: (0,5 đ). Kí hiệu nào là tụ điện xoay chiều cố định?
II- Tự luận: ( 7 điểm).
Câu 1: (1đ). Tại sao cuộn cảm lại chặn đợc dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua ?
Câu 2: (3đ). Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lu cầu ?

Câu 3: (3đ). Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lu cầu với điện áp tải 5V; dòng điện tải 0,2A;
sụt áp trên mỗi điốt bằng 0,75V ; điện áp nguồn 220V.
******************************
A B C D
Mã đề
02
Đáp án:
I- Phần trắc nghiệm:
Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10
Đề1 C B A D D B A B C D
Đề2 A D C B B C A C C C
II- Phần tự luận:
Câu1:(1 ).
Vì ta có: X
L
= 2

f L
– Nếu là dòng điện một chiều (f= 0Hz), lúc này X
L
= 0

. Cuộn cảm lý tỡng không cản trở dòng điện
một chiều.
– Nếu là dòng điện xoay chiều, tần số f càng cao thì X
L
càng lớn. Nh vậy cuộn cảm đã cản trở dòng điện
xoay chiều.
Câu2:
* Sơ đồ mạch chỉnh l u cầu. (2đ)

I
A B
Đ
1
Đ
4
+
U
1
U
2
Rt
_
Đ
3
Đ
2
D c
* Nguyên lý làm việc của mạch chỉnh l u cầu : (1đ)
– Nửa chu kì đầu: Dòng điện đi từ A Đ
1
B Rt C Đ
3
D
– Nửa chu kì sau: Dòng điện đi từ D Đ
2
B Rt C Đ
4
A
Câu3: (3 )

* MBA:
– Công suất MBA: P = Kp. U
Tải
. I
Tải
= 1,3. 5. 0,2 = 1,3 (w)
– Điện áp vào: U
1
= 220 (V)
– Điện áp ra: U
2
= ( U
Tải
+

U
Đ
+

U
BA
)/
2
= 5 + 1,5 + 0,3/
2
= 4,8 (v)
* Điôt:
– Dòng điện điôt: I
Đ
= K

I
. I
Tải

/2 = 10. 0,2/2= 1 (A)
– Điện áp ngợc: U
N
= K
U
. U
2
.
2
= 1,8. 4,8.
2
= 12,2(v)
* Tụ điện:
– Chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đợc điện áp U
2
2
= 6,8 (v)
– Chọn tụ có thông số C=1000mf; U
đm
= 25 (V)
Hết
Câu 8 : ( 0,25 đ ). Trên một tụ điện có ghi 160V – 100F. Các thông số kỹ thuật này cho ta biết điều gì ? A. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện. B. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện. C. Điện áp cực lớn và năng lực tích điện tối thiểu của tụ điện. D. Điện áp đánh thủng và dung lợng của tụ điện. Câu 9 : ( 0,5 đ ). Để đổi khác độ rộng của xung trong mạch xung đa hài thì phải đổi khác : a. Điện áp cấp vào. b. Tranzito. c. Trị số điện trở và tụ điện. d. Tất cả đều đúng. Câu10 : ( 0,5 đ ). Trong những kí hiệu sau, kí hiệu nào là Triac ? II – Tự luận : Câu 1 : ( 1 đ ) Tại sao cuộn cảm lại chặn đợc dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua ? Câu 2 : ( 3 đ ) Vẽ sơ đồ và trình diễn nguyên tắc thao tác của mạch chỉnh lu cầu ? Câu 3 : ( 3 đ ) Hãy phong cách thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lu cầu với điện áp tải 5V, dòng điện tải 0,2 A ; sụt áp trên mỗi điốt bằng 0,75 V ; điện áp nguồn 220V. a b c dMã đề01kiểm tra 45 phútMôn : Công nghệ 12H ọ và tên : .. Lớp12AI – Trắc nghiệm : ( 3 điểm ). Khoanh tròn vào vần âm đứng trớc phơng án lựa chọn mà em cho làđúng : Câu1 : ( 0,25 đ ). Mạch khuếch đại dùng linh phụ kiện nào sau đây để làm lớn tính hiệu. A. OA B. ĐiôtC. Điện trở D. Tụ điệnCâu 2 : ( 0,25 đ ). Mạch điện tử gồm có những linh phụ kiện : a. Linh kiện bán dẫn. b. Linh kiện thụ động. c. Linh kiện tích cực. d. Linh kiện thụ động và tích cực. Câu 3 : ( 0,25 đ ). Một điện trở có những vòng màu đỏ, đỏ, nâu và ngân nhũ sẽ có giá trị nào ? a. R = 2220 20 %. b. R = 220 5 %. c. R = 220 10 %. d. R = 222 10 %. Câu 4 : ( 0,25 đ ). Tranzito có mấy lớp tiếp giáp P-N : A. 1 lớp B. 2 lớpC. 3 lớp D. 4 lớpCâu 5 : ( 0,25 đ ). Cuộn cảm đợc phân thành mấy loại : A. 2 loại B. 3 loạiC. 4 loại D. 5 loạiCâu 6 : ( 0,25 đ ). Phân loại mạch điện tử theo công dụng và trách nhiệm thì có : A. 2 loại mạch. B. 3 loại mạch. C. 4 loại mạch. D. 5 loại mạch. Câu 7 : ( 0,25 đ ) Tranzito loại N – P. – N cho dòng điện đi từ cực : A. C sang E B. E sang CC. B sang E D. B sang CCâu8 : ( 0,25 đ ). Chức năng của mạch chỉnh lu là : A. không thay đổi dòng điện và điện áp một chiều. B. không thay đổi điện áp xoay chiều. C. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. D. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều. Câu9 : ( 0,5 đ ). Trixto có mấy lớp tiếp giáp P-N : A. 1 lớp tiếp giáp. B. 2 lớp tiếp giáp. C. 3 lớp tiếp giáp. D. 4 lớp tiếp giáp. Câu 10 : ( 0,5 đ ). Kí hiệu nào là tụ điện xoay chiều cố định và thắt chặt ? II – Tự luận : ( 7 điểm ). Câu 1 : ( 1 đ ). Tại sao cuộn cảm lại chặn đợc dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua ? Câu 2 : ( 3 đ ). Vẽ sơ đồ và trình diễn nguyên tắc thao tác của mạch chỉnh lu cầu ? Câu 3 : ( 3 đ ). Hãy phong cách thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lu cầu với điện áp tải 5V ; dòng điện tải 0,2 A ; sụt áp trên mỗi điốt bằng 0,75 V ; điện áp nguồn 220V. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A B C DMã đề02Đáp án : I – Phần trắc nghiệm : Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10Đề1 C B A D D B A B C DĐề2 A D C B B C A C C CII – Phần tự luận : Câu1 : ( 1 ). Vì ta có : X = 2 f L – Nếu là dòng điện một chiều ( f = 0H z ), lúc này X = 0. Cuộn cảm lý tỡng không cản trở dòng điệnmột chiều. – Nếu là dòng điện xoay chiều, tần số f càng cao thì Xcàng lớn. Nh vậy cuộn cảm đã cản trở dòng điệnxoay chiều. Câu2 : * Sơ đồ mạch chỉnh l u cầu. ( 2 đ ) A BRtD c * Nguyên lý thao tác của mạch chỉnh l u cầu : ( 1 đ ) – Nửa chu kì đầu : Dòng điện đi từ A ĐB Rt C Đ – Nửa chu kì sau : Dòng điện đi từ D ĐB Rt C ĐCâu3 : ( 3 ) * MBA : – Công suất MBA : P = Kp. UTải. ITải = 1,3. 5. 0,2 = 1,3 ( w ) – Điện áp vào : U = 220 ( V ) – Điện áp ra : U = ( UTảiBA ) / = 5 + 1,5 + 0,3 / = 4,8 ( v ) * Điôt : – Dòng điện điôt : I = K. ITải / 2 = 10. 0,2 / 2 = 1 ( A ) – Điện áp ngợc : U = K. U = 1,8. 4,8. = 12,2 ( v ) * Tụ điện : – Chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đợc điện áp U = 6,8 ( v ) – Chọn tụ có thông số kỹ thuật C = 1000 mf ; Uđm = 25 ( V ) Hết


https://blogsechiathuthuat.com/

Post Comment