Đoạn truyện trúc mã của Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm trên con đường trưởng thành. Một câu chuyện tình nơi thôn dã và bình yên. DÀI LÂU – KINH…